Mevzuat

  • Amaç

Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde Torbalı İlçesinin, kullanıma açık AB (Avrupa Birliği), Kalkınma Ajansı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, TÜBİTAK ve sair fonlarını kullanarak projeler yapmasını sağlamak, hazırlanan bu projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini/artmasını temin etmek, İlçemiz ve AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri ve Avrupalılık boyutunu ülkemize taşımak, proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak ve İlçe ölçeğinde farkındalık oluşturacak sosyal etkinlikler düzenlenip toplum desteğinin sağlanmasını temin etmektir.

  • Kapsam

Bu Yönerge Torbalı Kaymakamlığı, Kaymakamlığa bağlı ve denetimine tabi kurum ve kuruluşları, yardım talep eden yerel yönetim kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına sunulacak hizmetleri kapsar. Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık ile ilgili bakanlıklarca kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen veya üst makamlarca AB (Avrupa Birliği) mevzuatı gereği emredilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelerine engel teşkil etmez.

  • Hukuki Dayanak

TOSEP Merkezi; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 17 Aralık 2001 tarihli Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük, 4 Şubat 2003 tarihli Merkezi Finansman ve İhale Birimi İle Ulusal Fonun Kuruluşuna İlişkin Avrupa Birliği İle İmzalanan Anlaşma, 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla Kabul Edilmiş Olan Ön Ulusal Kalkınma Planı, 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,  26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Genelgesi ve 22/11/2017 tarihli Torbalı Kaymakamlığı Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesine, istinaden kurulmuştur.